Συνεδρίαση Επιτροπής άρσης δικαιοπραξιών του άρθρου 26 του ν.1892/1990

63

Η εξέταση του συνόλου των υποθέσεων της επιτροπής άρσης των δικαιοπραξιών τόσο του Βορείου όσο και του Νοτίου Αιγαίου έχει αναβληθεί από τη χρονική στιγμή της έκδοσης της από 06/04/2023 υπ’ αριθμ. Φ.114/40350/Σ.2221 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία και έθεσε νέα κριτήρια προς εξέταση από τις αρμόδιες Επιτροπές (περ. γ και δ της παρ. 2 του άρ.1), τα οποία όμως τυγχάνουν μη εφαρμόσιμα δίχως την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών από τα αρμόδια Υπουργεία.

Ως εκ τούτου, προκειμένου η Επιτροπή να προχωρήσει αφενός στην αξιολόγηση των νέων αυτών κριτηρίων και αφετέρου να οδηγηθεί με ασφάλεια στη δικαιοδοτική της κρίση, έχει αιτηθεί εξ’ αρχής και τελεί σε αναμονή έκδοσης ερμηνευτικής εγκυκλίου ή παροχής οδηγιών από τα συναρμόδια Υπουργεία, αναφορικά με τα νέα ισχύοντα δικαιολογητικά, καθώς και τις νέες τεθείσες προϋποθέσεις άρσης της απαγόρευσης των δικαιοπραξιών, όπως ισχύουν στην εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση.