Συνεδριάζει την Παρασκευή το διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου

1075

H έγκριση  του  πρακτικού  της επιτροπής του διαγωνισμού που διενεργείται  μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης προμηθειών με αντικείμενο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου είναι ένα από τα θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  22 Μαρτίου και ώρα 12 στα γραφεία του ΔΛΤΝΔ στο εμπορικό λιμάνι Ρόδου.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν περιληφθεί αναλυτικά τα ακόλουθα θέματα:

-Ορισμός μέλους και αναπληρωτή αυτού, της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων και συγκρότησή της.

-Σχετικά με την προσωρινή – μονομερή παραχώρηση της απλής χρήσης του κτιρίου επιβατών του Λιμένα Λιβαδίων Τήλου στην ‘’Ανεμογιάννη Καλλιόπη του Γεωργίου’’, για την χρήση του ως Κυλικείου.

-Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών

-Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής   παροχής υπηρεσιών και προμηθειών  της υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ

-Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη της εταιρείας EASYNET IKE ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών: “Συντήρηση, διάτρηση και διαχείριση λογισμικών με επί τόπου παρουσία στις περιοχές ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. » 

-Έγκριση του  πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης προμηθειών με αντικείμενο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου.

-Σχετικά με την έφεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου κατά της υπ’ αριθ. 180/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία εκδόθηκε μετά από αγωγή 5 υπαλλήλων της Υπηρεσίας ΙΔΑΧ και αφορά στην καταβολή επιδομάτων αδείας και δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων για τα έτη 2015 και 2016.