Συνεδριάζει την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ρόδου με πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Μεταξύ αυτών και η έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό που αφορά εκτέλεση έργων επείγοντος χαρακτήρα στ η Μεσαιωνική Πόλη.
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης είναι η ακόλουθη:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018.
(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/454/7-01-2018 )
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2.Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 29-1-2019 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 30-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 3753/2013 αίτησης ακύρωσης της BENEDETTA KATINA PANAGIS, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου, για ακύρωση της με αριθμό πρωτ. 108/2012 οικοδομικής άδειας της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου, που εκδόθηκε στο όνομα του Σκεύου Μούγκρου και της Παρασκευής Αυγενικού.
(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου )
3.Παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 14-1-2019 για συζήτηση της
από 24-7-2018 και με αριθμό καταχώρισης ΑΡ925/26-7-2018 αίτησης της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΣΜΕΝΟΓΛΟΥ Ε.Ε.Β.Ε», που στρέφεται κατά του Δήμου Ρόδου για την αναίρεση της με αριθμό Α534/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και άδεια για μετάβαση στην Αθήνα στις 13 και 14 Ιανουαρίου 2019.
(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου )
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
4.Έγκριση πρώτου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού στις οδούς Γ.Σεφέρη – Αγγ. Σικελιανού»
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/542/7-1-2019)
Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
5.Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «εκτέλεση έργων επείγοντος χαρακτήρα στην παλιά Πόλη»
(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αρ. πρωτ. 2/80044/28-12-2018 )

 134 total views,  2 views today