Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Μαίου και ώρα 12:00 το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου . Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΔΛΤΝΔ στο εμπορικό λιμάνι της Ρόδου.
Τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη είναι τα ακόλουθα:

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΈΡΓΟΥ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ Α) ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΚΑΙ Β) ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΣΥΜΗΣ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%) (ΚΑΕ 30-7336.010)

EΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΜΑΤ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 92/17-1-2019 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΤΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΣ « ΟΜΟΡΦΟΣ CATERING Ι.Κ.Ε.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΛΤΝΔ.

ΈΓΚΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΠΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΑΝΤΙΑΣ”, ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΟΣΟΥ 6.902,00€ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.

 134 total views,  2 views today