Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, την Τρίτη 22 Ιουνίου, στις 19:00,  με τηλεδιάσκεψη  και  με  τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 • Έγκριση μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Έγκριση τροποποίησης του Πίνακα Στοχοθεσίας Δήμου Κω & ΝΠ οικον. Έτους 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020.
 • Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για τη δημιουργία και λειτουργία προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Δήμο Κω. (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικηταράς Θεοδόσης).
 • Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 151/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω, αναφορικά με την έγκριση του σχεδίου σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και της εταιρείας με την επωνυμία “FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ Β ΑΕ”, που αφορά στην αποκομιδή – μεταφορά – εναπόθεση απορριμμάτων σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων αεροδρομίου Κω «Ιπποκράτης» για το έτος 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή». (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω. (Δημοτικός Σύμβουλος κος Μήτρου Εμμανουήλ).
 • Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή». (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω. (Δημοτικός Σύμβουλος κος Μήτρου Εμμανουήλ).
 • Έγκριση εισήγησης του ΔΟΠΑΒΣ περί διαμόρφωσης των τροφείων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω λόγω της πανδημίας για το σχολικό έτος 2020 – 2021». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ/Σ ΔΟΠΑΒΣ Δήμου Κω Δημοτικός Σύμβουλος κος Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).
 • Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για τη λειτουργία παραρτήματος 1ου Νηπιαγωγείου Ζηπαρίου Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω Δημοτικός Σύμβουλος κος Μήτρου Εμμανουήλ).
 • Λήψη απόφασης για την παράταση του συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου μεταξύ Δήμου Κω και Άνθιας και Νικολέτας Εμμ. Καβουκλή. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Λήψη απόφασης για συναινετική λύση μισθώσεως, κατόπιν αιτήματος κου Βουκουβαλίδη Σταμάτιου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου – Ορισμός συμβολαιογράφου και εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου, (Απόφαση 64/2020 Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Έγκριση – Κατάρτιση πινάκων μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022 – 2025 του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού στον ανατολικό τομέα σχεδίου πόλης Μαστιχαρίου (ΟΤ 47) (Α.Μ.: 25/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου του άρθρου 4 του Ν. 4497/2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Κω, λόγω ασυμβίβαστου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Αποδοχή παραίτησης μελών από το Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. και ορισμός νέων μελών. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ/Σ ΔΟΠΑΒΣ Δήμου Κω Δημοτικός Σύμβουλος κος Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).
 • Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. – Ορισμός νέου μέλους. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ/Σ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω Δημοτική Σύμβουλος κα Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία).
 • Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ/Σ της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. – Ορισμός νέου μέλος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ/Σ ΜΑΕΕΤΛΚ Δήμου Κω Δημοτικός Σύμβουλος κος Πασσανικολάκης Γεώργιος).

 177 total views,  2 views today