Το μεταναστευτικό στο Περιφερειακό Συμβούλιο

405

Συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη  25 Φεβρουαρίου και ώρα 11:30 στη Ρόδο το Περιφερειακό  Συμβούλιο Νότιου Αιγαίου.

Στη συνεδρίαση θα γίνει συζήτηση για το μεταναστευτικό προσφυγικό πρόβλημα με εισηγητή τον περιφερειάρχη κ. Γ .Χατζημάρκο.

Επίσης στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει περιληφθεί,  η  έγκριση Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Κυκλοφοριακές λύσεις στην θέση Χαράκι της Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση επί των πρόσφατων εξελίξεων στο µεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτηµα. Εισηγητής: Γιώργος Χατζηµάρκος, Περιφερειάρχης

 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Κυκλοφοριακές λύσεις στην θέση Χαράκι της Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου» Εισηγητής: Νίκος Λυµπερόπουλος, Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών ∆/νσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 3ο: Ψήφιση Κανονισµού Λειτουργίας της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγητής: Φιλήµων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

 ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης αξιοποίησης του Σφαγείου της Περιφέρειας στη Ρόδο. Εισηγητής: Φιλήµων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 5ο: 2 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού ΠΕ Κυκλάδων οικονοµικού έτους 2020. Ε

Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων και Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταµένη Τµήµατος Προϋπολογισµού ∆/νσης Οικονοµικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 6ο 2 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού ΠΕ ∆ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2020

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ ∆ωδεκανήσου και ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 7ο:  Ορισµός Εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε τον αναπληρωτή του, στον «Φορέα ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών ∆ωδεκανήσου»

Εισηγητής: Νίκος Παπασταµατίου, Εκτελεστικός Γραµµατέας Περιφέρειας

 ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Καλυµνίων για το έργο «Έργα συντηρήσεων-επισκευών σχολικών κτηρίων νήσου Καλύµνου για το έτος 2020»

Εισηγητής : Μανώλης Μουσελλής, Έπαρχος Καλύµνου

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Αντιπάρου για το έργο “Κατασκευή ∆ικτύου Ύδρευσης Οικισµού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (Α’ Φάση)”. Υποβολή Πρότασης Χρηµατοδότησης του εν λόγω έργου στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε κωδικό ΝΑΙΓ97 και τίτλο “∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος στα µικρά νησιά της Περιφέρειας” και ακύρωσης της υπ’ αριθµ. 6/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου

Εισηγητής: Κώστας Μπιζάς, Έπαρχος Πάρου

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην Επαρχιακή Οδό «Ερµούπολη (όριο σχεδίου πόλης) – Άνω Μεριά». Εισηγήτρια : Αδαµαντία Συµεοπούλου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών

 ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Κύθνου για το έργο “Παρεµβάσεις για αναβάθµιση, βελτιστοποίηση και αντικατάσταση τµηµάτων των δικτύων ύδρευσης των οικισµών Χώρα, ∆ρυοπίδα και Μέριχα”. Υποβολή Πρότασης Χρηµατοδότησης του εν λόγω έργου στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε κωδικό ΝΑΙΓ97 και τίτλο “∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος στα µικρά νησιά της Περιφέρειας”. Εισηγητής: Γιάννης Ευαγγέλου, Έπαρχος Κέας-Κύθνου 3

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω Προγραµµατικών Συµβάσεων -Έγκριση Τροποποίησης Προγραµµατικών Συµβάσεων Υδατοδροµίων Αµοργού, Νάξου, Θήρας και Μυκόνου, ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος τους κατά τριάντα (30) µήνες –

1η Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της ΠΝΑ και του ∆ήµου Μήλου για την εκπόνηση µελέτης ∆ηµοτικού Σφαγείου µε Βιοκλιµατικά Κριτήρια, ως προς το άρθρο 3 Ισχύς ∆ιάρκεια Χρονοδιάγραµµα (παράταση 18 µήνες) Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ ∆ωδεκανήσου/ Α.Λούβαρης Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω ∆ιαβαθµιδικών Συµβάσεων -Έγκριση 2ης Τροποποίησης Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Μυκόνου για το έργο “Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού ν. Mυκόνου” ως προς το άρθρο 3: ΙΧΥΣ-∆ΙΑΡΚΕΙΑΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ ∆ωδεκανήσου/ Α.Λούβαρης Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 14ο Επικύρωση πρακτικών 11ης/26-11-2019, 12ης /26-11-2019 και 1ης /27-1-2020 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συµβουλίου.