Οικονομικές ανάγκες φαίνεται πως είχε υπάλληλος στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας και τις κάλυψε λαμβάνοντας από την υπηρεσία του 7.000 ευρώ .

Ήταν γνώστης των οικονομικών στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Η υπόθεση ήταν γνωστή εδώ και καιρό καθώς είχε γίνει έλεγχος για την οικονομική διαχείριση το διάστημα από 01.11.2011 έως και 31.12.2017από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών KSI Greece.

Την υπόθεση φωτίζει η ανάρτηση στη Διαύγεια της απόφασης που ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου. Ήδη έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση και θα υπάρξουν και πειθαρχικές κυρώσεις για τον υπάλληλο που εμπλέκεται.

Στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Από το σύνολο της έρευνας δεν προέκυψαν εξαιρέσεις ή αποκλίσεις από την διαχείριση των οικονομικών του ελεγχόμενου φορέα για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, και κρίθηκαν νόμιμες οι συναλλαγές του Ν.Π.Δ.Δ, εκτός από το σημείο που αφορά την χρήση χρηματικών ποσών από τον υπάλληλο Γ. Β. Α , εν αγνοία της υπηρεσίας για ίδιον όφελος, το οποίο ομολόγησε αυτοβούλως και επέστεψε τα χρήματα στους λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ.

Συνήλθε σήμερα 13/09/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, κατ’ εφαρμογή του Ν.4109/23.01.2013 (ΦΕΚ 16/τ.Α’) όπως αυτός συμπληρώθηκε με τον Ν.4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α’) και του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/23.07.2013), καθώς και την αρ. πρωτ. Δ9/οικ.44840/11751/2016 (ΦΕΚ 571/τ.ΥΟΔΔ/24/10/2016) και Δ9/οικ. 49314/12915/17-10-2016 (ΦΕΚ 694/07.12.2016/τ.ΥΟΔΔ) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αφορά τον διορισμό των μελών του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στην Συνεδρίαση παρέστησαν:
Τακτικά Μέλη:
Μαρίνος Ιωάννης (Πρόεδρος)
Γεωργαλλίδου Μαριάνθη (Α Αντιπρόεδρος)
Κασάπης Κυριάκος (Β Αντιπρόεδρος)
Κελεπέρα Τσαμπίκα (Μέλος)
Χαραλάμπους Εμμανουήλ (Μέλος)
Μιχαήλ Θωμάς (Εκπρόσωπος εργαζομένων)
Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτέλεσε η κ.Γαλανάκη Θαρρενή Νεκταρία .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 6 ο : Ενημέρωση ΔΣ για διαχειριστικό έλεγχο που αφορά το Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α Τίθεται υπόψη του ΔΣ η με αρ. πρωτ. 4792/13.09.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης που έχει ως εξής:
Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16 Α΄), όπως αυτός τροποποίησε τις διατάξεις του ν. 4025/1011 περ. ια και που αναφέρει ότι:

ια) Τα δύο Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου» και το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Δωδεκανήσου», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».
Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» αποτελείται από δύο αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ».
Το «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» έχει έδρα το Δήμο Ρόδου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   Πιέζουν tour operators για μειώσεις τιμών ως και 50% για το 2021

2. Η οικονομική Υπηρεσία ενημερώνει το Δ.Σ με το με αρ. πρωτ. 126/31.07.2019 έγγραφό της για τα αποτελέσματα και την έκθεση διαχειριστικού ελέγχου διαστήματος 01.11.2011 έως και 31.12.2017 που διενήργησε η εταιρία ορκωτών ελεγκτών KSI Greece. [2] 3. Από το σύνολο της έρευνας δεν προέκυψαν εξαιρέσεις ή αποκλίσεις από την διαχείριση των οικονομικών του ελεγχόμενου φορέα για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, και κρίθηκαν νόμιμες οι συναλλαγές του Ν.Π.Δ.Δ, εκτός από το σημείο που αφορά την χρήση χρηματικών ποσών από τον υπάλληλο , εν αγνοία της υπηρεσίας για ίδιον όφελος, το οποίο ομολόγησε αυτοβούλως και επέστεψε τα χρήματα στους λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ.
4. Τον φάκελο της υπόθεσης.
Εισηγούμαι :

Όπως, αφού ενημερωθεί το Δ.,Σ να αποστείλετε τον συνημμένο έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών (με αρ. πρωτ. Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α ΕΜΠ 126/31.07.2019), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Την αποστολή της παρούσας στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου που σχετίζεται με την υπόθεση Γ.Β.Α, για ενημέρωση και ενδεχόμενα για περαιτέρω ενέργειες.

3. Την κοινοποίηση της παρούσας στην οικονομική Υπηρεσία του φορέα μας.

4. Την επικύρωση της απόφασής σας σήμερα.
ΤΟ ΔΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την αποστολή του σώματος του με αρ. πρωτ. Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α ΕΜΠ 126/31.07.2019 ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, με συνημμένα τον σχετικό φάκελο της υπόθεσης, έτσι ώστε να αποφασισθεί μετά από τον έλεγχο η συνέχεια της διενέργειας ΕΔΕ από το προϊστάμενο Υπουργείο, της υπόθεσης Γ.Β.Α, εξ αιτίας της οποίας προκλήθηκε ο έλεγχος από το Δ.Σ.

2.Την ενημέρωση της υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Καναβού Ευαγγελίας του Λάμπρου (κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών), η οποία σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΕΜΠ 6/16.02.2018, είχε οριστεί για να διεξαγάγει την ΕΔΕ.

3.Την κοινοποίηση της παρούσας στην οικονομική υπηρεσία του φορέα και την ενημέρωση δι΄ αυτής του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4.Στο όποιο αποτέλεσμα προκύψει από την ΕΔΕ, θα ακολουθήσει η τυχόν πειθαρχική διαδικασία για τον υπάλληλο.

5.Επικυρώνει την απόφαση σήμερα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 258 total views,  2 views today