Από την 20 Ιουλίου 2019 μέχρι της 31 Ιουλίου 2019 θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές –θρησκευτικές εκδηλώσεις και η εμποροπανήγυρη του Αγίου Σουλά στην Δ.Κ.Σορωνής, στο πλαίσιο των οποίων θα διατεθούν σαράντα (47) θέσεις υπαίθριου εμπορίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ημερομηνία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Για την συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια για κάθε συμμετέχοντα.
Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των απαιτουμένων δικαιολογητικών, είναι από την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019, μέχρι και τη Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00, οι δε αιτήσεις θα υποβάλλονται στο γραφείο της Δ.Κ.Σορωνής.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω ημερομηνίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Δημοτική Ενημερότητα (άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.)
• Βεβαίωση δραστηριότητας ετήσιας διάρκειας από την Διεύθυνση Εμπορίου.

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος καθώς επίσης και τα μέτρα που επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτούμενο άτομο.

Η μη προσκόμιση μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία του συνόλου των ζητουμένων δικαιολογητικών, αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της κλήρωσης.
Σημειώνεται ότι το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καταβάλλεται πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας.

Έχει οριστεί Επιτροπή πολιτιστικών-θρησκευτικών εκδηλώσεων και εμποροπανηγύρεως, σύμφωνα με τη σχετική κανονιστική, η οποία αποτελείται από τους συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των ενστάσεων των ενδιαφερομένων, την παραχώρηση των θέσεων στους δικαιούχους, τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης τους γενικά για την εν γένει διαχείριση της πανηγύρεως.

 526 total views,  10 views today