Έμμισθος Αντιδήμαρχος θα είναι πλέον ο Αλέξανδρος Κολιάδης, μετά την τροποποιητική απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αντ. Καμπουράκη. Επιπλέον νέος άμισθος Αντιδήμαρχος ορίσθηκε ο… παραιτηθείς Παναγιώτης Σταμάτης και εντεταλμένη πρωτογενούς τομέα η Κική Πάττα-Αποστολίδη.

Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου:
“Τροποποιούμε την υπ. αριθμ. 2102/2/48056/ 28.09.2020 Απόφασης περί Ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας COLIADIS ALEXANDRE – BASILE (ΑΛΕΞΗΣ) ως Έμμισθου Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Επικοινωνίας, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου. Η παράγραφος ΣΤ. της 2102/2/48056/ 15.10.2020 Απόφασης απαλείφεται. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Επιπλέον, ο κ. Καμπουράκης προχώρησε και στον ορισμό νέου Αντιδημάρχου Προστασίας Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πρωτογενούς Ανάπτυξης, θέση την οποία καταλαμβάνει ο …παραιτηθείς Παναγιώτης Σταμάτης! Ο κ. Σταμάτης, ο οποίος έχει εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Στράτου Καρίκη, μετά την ανακοίνωση του νέου διοικητικού σχήματος, προφανώς απογοητευμένος επειδή δεν κατέλαβε κάποια Αντιδημαρχία, υπέβαλλε στις 29 Σεπτεμβρίου την παραίτησή του από τη θέση του εντεταλμένου συμβούλου στον Δήμαρχο, επικαλούμενος φόρτο εργασίας, απόφαση την οποία γνωστοποίησε και στους δημοσιογράφους!…

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο Διοικητικό Σχήμα του Δήμου, εκτός από τις αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Πρασίνου που είχε τον πρώτο χρόνο της θητείας, είχε και αυτές του Πρωτογενούς τομέα. Μάλιστα κατέθεσε επιστολή στον Δήμαρχο με την οποία ανέλυε ότι, λόγω φόρτου εργασίας δε θα μπορούσε να ανταποκριθεί όπως θα επιθυμούσε στα καθήκοντα που του ανέθεσε, τα οποία του “φάνηκαν” πάρα πολλά!

Τι άλλαξε μέσα σε δύο εβδομάδες από την παραίτηση και ο κ. Σταμάτης, δεν έχει…φόρτο εργασίας; Αυτό που σίγουρα άλλαξε είναι η αναβάθμιση των καθηκόντων του, με τον τίτλο πλέον…του Αντιδημάρχου! Τώρα που “φτάχτηκε”…σίγουρα θα βρει σίγουρα χρόνο να διαθέσει!

Στο νέο Αντιδήμαρχο ανατέθηκε και η Δημόσια Υγεία, από την οποία παραιτήθηκε ο Γιώργος Τριάντος.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχου Προστασίας Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πρωτογενούς Ανάπτυξης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 (ΦΑΚ Α’ 204) περί πρόσθετων άμισθων Αντιδημάρχων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α’ 204) περί πρόσθετων άμισθων αντιδημάρχων
4. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το N. 3852/2010, όπως ισχύει.»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 03 ε’ άρθρου 03 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 01 του άρθρου 02 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 [αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698/Β’/2014)] για το Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 115.490 κατοίκους. Πλ. Ελευθερίας 01, ΤΚ 85100, Ρόδος, Τ. +30 22413 61386, F. +30 22410 75888
8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρόδου έχει δέκα (10) Δημοτικές Ενότητες (άρθρο 01 περ. 10 του Ν.3852/2010)
9. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρόδου μπορούν να οριστούν έντεκα (11) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και μπορούν να οριστούν ακόμη 4 Άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
10. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β 3159/2011) όπως ισχύει, στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος.
12. Την με Α.Π. 2/47520/06-09-2019 επισημειωματική Πράξη επικύρωσης του Πρακτικού Σύμπραξης Παρατάξεων που ανακοινώθηκε κατά την 01 η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της νέας δημοτική θητείας 2019-2023
13. Το γεγονός ότι ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν είναι μέλος του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου
14. Το γεγονός ότι με την Απόφαση 2230/2/52268/15.10.2020 περί ορισμού ως έμμισθου Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Επικοινωνίας, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, κενώνεται μία θέση Άμισθου Αντιδημάρχου.
15. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Παναγιώτη Σταμάτη ως άμισθο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και έως και την 28η Νοεμβρίου 2021, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που είναι αμεταβίβαστες.
Αναλυτικότερα:
Α.1. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (άρθρο 19 του ΟΕΥ) που αφορούν στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που ασκεί η οργανική μονάδα κατά την ισχύουσα νομοθεσία και τις οργανικές διατάξεις.
Α.2. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων για την Προστασία και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας όπως προβλέπονται από τις οργανικές διατάξεις του Δήμου (άρθρο 28 ενότητα 16.4 του Ο.Ε.Υ.) και την ισχύουσα νομοθεσία, τη συνεργασία του Δήμου με τα δημοτικά νομικά πρόσωπα για το σκοπό αυτό και τη συνεργασία με κάθε φορέα ή δημόσια αρχή που μεριμνά για την προστασία της υγείας του πληθυσμού.
Α.2. τη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και υπηρεσίες για την εφαρμογή νομοθετημάτων και οδηγιών της ελληνικής Πολιτείας σχετικά με την προστασία του Περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Α.3. την εποπτεία και εκπροσώπηση προς τρίτους με δικαίωμα υπογραφής του τομέα Πρωτογενούς Ανάπτυξης, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 14 του ΟΕΥ και τη συνεργασία με την Εντεταλμένη Σύμβουλο, που ορίζεται για την επιχειρησιακή λειτουργία της Διεύθυνσης.
Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος
Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος, που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.
ΣΤ. Ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής, λόγω του αξιώματος αυτού και δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 93, παρ. 01 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, περί υποχρεωτικής χορήγησης ειδικής άδειας άνευ αποδοχών, για όλο το διάστημα της θητείας του.
Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού Δωδεκανήσου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Η παρ. Α1. της Απόφασης 2106/2/ 48060 / 2020 περί ορισμού του Παναγιώτη Σταμάτη ως Εντεταλμένου Συμβούλου, παύει να ισχύει με την έκδοση της παρούσας.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ Η ΚΙΚΗ ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Τέλος, ως εντεταλμένη Σύμβουλος, η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας Ευδοκία (Κική) Πάττα–Αποστολίδη, αναλαμβάνει το συντονισμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των δράσεων και ενεργειών του Τομέα Πρωτογενούς Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της Απόφασης 2106/28/09/2020 περί Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
Έχοντας υπόψη:
01. Τις διατάξεις του Άρθρου 58, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως τροποποιηθέν ισχύει.
02. Τις διατάξεις του Άρθρου 88 του Ν. 3463/2006.
03. Τις διατάξεις των Ν. 3852/2010 και N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος
Α’) ως τροποποιηθείσες ισχύουν.
04. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β 3159/2011).
05. Το από 23/08/2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, προέδρων και Συμβούλων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ροδίων.
06. Την με α.π. 2/47520/06-09-2019 επισημειωματική Πράξη επικύρωσης του Πρακτικού Σύμπραξης Παρατάξεων που ανακοινώθηκε κατά την 01 η Ειδική Συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου της νέας δημοτικής θητείας 2019-2023.
07. Τις αποφάσεις του Δημάρχου Ρόδου περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Ρόδου.
08. Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την επικουρία του Δημάρχου και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.
09. Την εύρυθμη λειτουργία του τομέα Πρωτογενούς Ανάπτυξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Συμπληρώνουμε την Παρ. Α.5 της Απόφασης 2106/28/09/2020 περί Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με την οποία ορίζεται ως Εντεταλμένη Σύμβουλος η δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας Ευδοκία (Κική) Πάττα–Αποστολίδη, εξουσιοδοτώντας την για το συντονισμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των δράσεων και ενεργειών του Τομέα Πρωτογενούς Ανάπτυξης με δικαίωμα υπογραφής των ενδοδημοτικών εγγράφων και εισηγήσεων.
Η εντεταλμένη Σύμβουλος θα μεριμνά για την καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας όπως αποτυπώνεται στο Άρθρο 14 του ΟΕΥ του Δήμου και θα συνεργάζεται με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο εποπτείας της μονάδας και εκπροσώπησης της προς τρίτους.
Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση. Να δημοσιευτεί μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Δωδεκανήσου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο Δήμαρχος
Αντώνης Β. Καμπουράκης

 3,625 total views,  2 views today