22 προσλήψεις στο Δήμο Ρόδου ανακοινώθηκαν  και ο σχετικός πίνακας ήδη αναρτήθηκε.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ενώ δόθηκαν και τα ονόματα αυτών που προσλαμβάνονται.

Διαβάστε την σχετική απόφαση και τα ονόματα:

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 278

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τεύχ.Α/7.6.2010) περί προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. ο Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α’) «Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» σύμφωνα με το οποίο:
Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως εξής:

«2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α’134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β’ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης.»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/ Α/20.03.2020) όπου προβλέπεται ότι οι συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, άρθρ. 24 της 14η /3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τεύχ. Α/14.03.2020) δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και της περ. ιε ́ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/τεύχ.Α/19.7.2004).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών όπως ισχύουν. Ειδικότερα, στην παρ.3 προβλέπεται ότι η εν λόγω περίπτωση δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α ́).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/ Α/ 28.12.2009 όπου προβλέπεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

6. Την υπ’ αριθμ. 20/25.01.2021 (ΑΔΑ: 99ΤΧΩΙΡ-Χ1Ν) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας (4) τεσσάρων μηνών στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020. (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/516/11-01-2020 Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου)»

7. Τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 175 του Ν. 4765/2020 περί μη ύπαρξης ή μη επάρκειας πιστώσεων στον προϋπολογισμό για τη δαπάνη των αποδοχών των έκτακτων 4μηνων συμβάσεων. σύμφωνα με την οποία «Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.»

8. Το γεγονός ότι οι αποδοχές συμβάσεων εργασίας εμπίπτουν στις υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006

9. Το με α.π.α 91546/24.12.2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4764/2020.

10. Την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση των πιστώσεων των εν λόγω αποδοχών και ειδικότερα του ΚΑ Εξόδων 70-6041.0004 «Αποδοχές υπαλλήλων με τετράμηνη σύμβαση λόγω covid -19» με ενίσχυση 98.963,00 €
και του ΚΑ Εξόδων 70-6054.0004 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με τετράμηνη σύμβαση λόγω covid -19» κατά 32.988,00 € η οποία θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.

11. Την με αρ. 2/3693 /25.01.2021 (ΑΔΑ: 6Σ5ΟΩΡ-9ΓΒ) ανακοίνωση περί Είκοσι δύο (22) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αποκλειστικά τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

12. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

13. Τον Πίνακα Προσληπτέων με α.π 2/6029/05.02.2021 που αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα Διαύγεια ΑΔΑ:660ΣΩ1Ρ-Κ4Χ.

14. Την οργανωτική δομή του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 3159/Β/30.12.2011) Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των κάτωθι αναφερόμενων, και την τοποθέτηση τους στις υπηρεσίες που θα εργαστούν για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

 1,498 total views,  2 views today