Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

33 τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής για την ερχόμενη Τρίτη 2/4

Σας καλούμε να συμμετέχετε την Τρίτη, 02 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00 στην  07η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί Δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Νόμου 4555/2018, την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), τον Νόμο 5056/2023 και το άρθρο 55 του Ν. 5083/26-1-2024, για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων που ακολουθούν:

Θ Ε Μ Α Τ Α   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

 1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», της Δράσης Δ.4.1 Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (κωδικός πρόσκλησης 34_Δ.4.1, Α/Α ΟΠΣ: 5173). (Εισήγηση με α/α 13959/2024 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης).
 2. Έγκριση μετακίνησης και κάλυψης δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετού του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 13981/2024 Γενικής Γραμματέας Ρόδου).
 3. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών έτους 2024 της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου. (Εισήγηση με α/α 13963/2024 της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου).
 4. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών έτους 2024 της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας. (Εισήγηση με α/α 13956/2024 της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας).
 5. Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 70-6474.0001 του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2024 με τίτλο «Δαπάνες τουριστικών εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» για την προμήθεια μελεκουνιών. (Εισήγηση με α/α 13958/2024 Διεύθυνσης Τουρισμού).
 6. Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 70-6474.0001 του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2024 με τίτλο «Δαπάνες τουριστικών εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων. (Εισήγηση με α/α 13957/2024 Διεύθυνσης Τουρισμού).
 7. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 13966/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 8. Έγκριση 1ου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ». (Εισήγηση με α/α 13971/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ». (Εισήγηση με α/α 13972/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 10. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ “ΡΕΝΗ” ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΜΩ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ» αναδόχου ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Εισήγηση με α/α 13973/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 13974/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ». (Εισήγηση με α/α 13975/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 13. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021”.(Εισήγηση με α/α 13976/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 14. 1) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για την ανάληψη από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΡΟΔΟΥ των διαδικασιών επίτευξης της απαιτούμενης μελετητικής επάρκειας του έργου με τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ», στο πλαίσιο της μετατροπής της λειτουργίας του σε Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΡΟΔΟΥ 2) Ορισμός 2 εκπρόσωπων του Δήμου ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής) με τους αναπληρωτές τους. “. (Εισήγηση με α/α 13977/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 15. Χωροθέτηση θέσεως γενικής χρήσεως αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ για την εξυπηρέτηση του 2ου Ειδικού Σχολείου Ρόδου στην Κοινότητα Κρεμαστής. (Εισήγηση η υπ΄αρ. 5/2024 απόφαση της Κοινότητας Κρεμαστής).
 16. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών για τον σχεδιασμό του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO14001:2015 & Εσωτερικές Επιθεωρήσεις για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO14001:2015.
 17. Τροποποίηση της με αριθμ. 180/2012 απόφασης Δ.Σ. «Νέα Τιμολογιακή Πολιτική ΔΕΥΑΡ». (Απόφαση με αρ. 161/2024 ΔΕΥΑΡ).
 18. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ALTER EGO E.E.» στην οδό Ιπποδάμου αρ. 21 στην Μεσαιωνική Πόλη. (Έγγραφο ΑΠ 5166/14-12-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 19. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΘΕΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ στην πλατεία Μεγάλου Ιπποκράτους, εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου(Έγγραφο ΑΠ 4172/04-10-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 20. Διακοπή η μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΩΒΕΡΝΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ» στην πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου, εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου. (Έγγραφα ΑΠ 1857/23-05-2023, 4098/29-09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 21. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 39 στην πόλη της Ρόδου(Έγγραφο ΑΠ 2616/04-07-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 22. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «PLUS TO PLUS BARBAROSSA MON. IKE» στην οδό Ακτή Μιαούλη 22, στη πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 3635//07-09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 23. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «NEW DALI E.E.» στην οδό Ακτή Μιαούλη 12, στη πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 3636/07-09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 24. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΚΟΥΤΟΥΚΙ 42 ΜΟΝ. ΙΚΕ» στην οδό Ακτή Μιαούλη 42, στη πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 3637/07-09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 25. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ στην οδό Φερενίκης στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/45805/18-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).
 26. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ στην οδό Φερενίκης στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/45806/18-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).
 27. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της ΠΑΤΡΙΤΣΙΑΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Φερενίκης στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/45811/18-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).
 28. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΛΩΤΡΑ στην οδό Τιμοκρέοντος αρ. 12 στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/48060/31-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).
 29. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΕΙΜΩΝΕΤΟΥ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/61484/05-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).
 30. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΙΟΥ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/61713/06-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).
 31. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφα ΑΠ 3/49717/24 -09-2021, 3/34811/30-05-2023 Δ.Ε. Λίνδου).
 32. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΝΤΙΝΑ» της εταιρείας «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανήκει στο ξενοδοχειακό συγκρότημα «ALILA»(Έγγραφο ΑΠ 7/55694/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).
 33. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «BEACH BAR» της εταιρείας «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανήκει στο ξενοδοχειακό συγκρότημα «AMADA COLOSSOS HOTEL»(Έγγραφο ΑΠ 7/55690/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sky | ΑΚΟΥΣΤΕ 24.7

By: skyrodos | skyradio

sky | ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

sky | ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Ο σταθμός που λειτουργεί από το 1992. Ο πρώτος ενημερωτικός ραδιοσταθμός στο Αιγαίο και ο πρώτος που καθιέρωσε το ενημερωτικό site, που λειτουργεί παράλληλα με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Ο sky αδιάλειπτα λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ 100,3 . Copyright © RADIOTOYRISTIKI SA

Connect

Στο site αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία που αποθηκεύουν μικρά αρχεία (cookies) στον υπολογιστή σας. Τα cookies κάνουν το site αυτό να “τρέχει” χωρίς προβλήματα και να δημιουργεί cookies πλοήγησης (statistics cookies). Για καλύτερες υπηρεσίες, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.