Η επιστολή του sky στον περιφερειάρχη για την μη αποστολή δελτίων τύπου

633

 Κύριε Περιφερειάρχη,

 1. έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),
 2. έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 3. έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ),
 4. έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),
 5. έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς και τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων,
 6. έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την προαγωγή και την προάσπιση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης,
 7. έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που εκδόθηκε στις 3 Μαρτίου 2017 από τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, τον εκπρόσωπο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τον ειδικό εισηγητή του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (OAS) για την ελευθερία της έκφρασης και τον ειδικό εισηγητή της Αφρικανικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών (ACHPR) σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση σε πληροφορίες, με τίτλο «Ελευθερία της έκφρασης και ψευδείς ειδήσεις, παραπληροφόρηση και προπαγάνδα»,
 8. έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ για την προστασία των δημοσιογράφων και το ζήτημα της ατιμωρησίας,
 9. έχοντας υπόψη τη γενική παρατήρηση αριθ. 34 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με το άρθρο 19 του ICCPR («Ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης»),
 10. έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και τις δεσμεύσεις που έχουν οριστεί στο πλαίσιό του, μεταξύ άλλων για την προώθηση των ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας την πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες και προστατεύοντας τις θεμελιώδεις ελευθερίες,
 11. έχοντας υπόψη το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της προστασίας και της ασφάλειας των δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης CM/Rec(2018)1 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη σχετικά με την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης
 12. έχοντας υπόψη τις εργασίες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA),
 13. έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Παγκόσμιου Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου, που δημοσιεύθηκαν από τους Δημοσιογράφους χωρίς Σύνορα, και τα αποτελέσματα του παρατηρητηρίου για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης που λειτουργεί στο πλαίσιο του Κέντρου για την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου,
 14. έχοντας υπόψη τη μελέτη, της 28ης Φεβρουαρίου 2019, του Θεματικού Τμήματος Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων με τίτλο «Παραπληροφόρηση και προπαγάνδα – αντίκτυπος στη λειτουργία του κράτους δικαίου στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της»,

και ακόμη,

 1. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία, η πολυφωνία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και η ασφάλεια των δημοσιογράφων αποτελούν βασικά στοιχεία του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης και είναι ζωτικής σημασίας για τη δημοκρατική λειτουργία της ΕΕ και των κρατών μελών της·
 2. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα βασικά δημοκρατικά καθήκοντα των μέσων ενημέρωσης περιλαμβάνεται η ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας
 3. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημοκρατική κοινωνία, καθώς ενεργούν ως δημόσιοι ελεγκτές, ενώ παράλληλα βοηθούν στην ενημέρωση και την ενδυνάμωση των πολιτών, διευρύνοντας την κατανόηση του τρέχοντος πολιτικού και κοινωνικού τοπίου από αυτούς, και προάγοντας τη συνειδητή συμμετοχή τους στον δημοκρατικό βίο·
 4. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει αναδείξει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημοσιογράφοι στην παροχή αξιόπιστης και επαληθευμένης ενημέρωσης στους πολίτες
 5. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθεί, επομένως, περισσότερη προσπάθεια ώστε να διασφαλίζονται ασφαλείς και κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους δημοσιογράφους
 6. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ερευνητική δημοσιογραφία στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στην ΕΕ·
 7. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη περιορίζουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης χρησιμοποιώντας οικονομικά μέσα, όπως η αθέμιτη χρήση των δημόσιων διαφημίσεων μεταξύ των μέσων ενημέρωσης που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, και ελέγχουν άμεσα τα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να επηρεαστούν οι συντακτικές αποφάσεις και να διασφαλιστεί έτσι μια φιλοκυβερνητική στάση
 8. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να θεσπίσουν ένα νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που θα προωθεί την ανάπτυξη ελεύθερων, ανεξάρτητων και πλουραλιστικών μέσων ενημέρωσης·
 9. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με τις αξίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·
 10. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση επιρροής στα μέσα ενημέρωσης, η έλλειψη θεσμικής διαφάνειας, η ρητορική μίσους και η παραπληροφόρηση αποτελούν όλο και περισσότερο αντικείμενο εκμετάλλευσης για πολιτικούς σκοπούς και χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την ενίσχυση της κοινωνικής πόλωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση αυτών των φαινομένων δεν σχετίζεται μόνο με τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αποτελεί επίσης θεμελιώδη παράγοντα για την προάσπιση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην ΕΕ·
 11. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι και άλλοι παράγοντες των μέσων ενημέρωσης εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωποι με βία, απειλές, παρενόχληση, πίεση, (αυτο-)λογοκρισία, δημόσιο διασυρμό και ακόμη και δολοφονίες στην ΕΕ ως αποτέλεσμα της εργασίας τους για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος
 12. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αύξηση των περιπτώσεων εκφοβισμού με σκοπό τη φίμωση των δημοσιογράφων, στοιχείο που απαιτεί την επείγουσα ανάληψη δράσης προκειμένου να διασφαλισθεί ο καίριος ρόλος των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης όσον αφορά την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου· ·
 13. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές κατά της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης περιλαμβάνουν παρενόχληση και επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων, παράβλεψη της νομικής προστασίας τους, καθώς και άσκηση επιρροής στα μέσα ενημέρωσης και δράσεις με πολιτικά κίνητρα στον τομέα των μέσων ενημέρωσης·
 14. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα των δημοσιογράφων να ενημερώνουν και να ερευνούν πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και να προστατευτεί αποτελεσματικά·
 15. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης απαιτεί αξιόπιστες και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τη φύση των προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη και η ΕΕ στο σύνολό της, μεταξύ άλλων και σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των αρχών της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και καταστρατήγησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων·
 16. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πραγματικά ανεξάρτητα, επαρκώς λειτουργούντα μέσα ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στις διάφορες πλατφόρμες έχουν καίρια σημασία για τη λειτουργία της δημοκρατίας στην ΕΕ·,

σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τους λόγους που ο Ραδιοφωνικός σταθμός sky, το ενημερωτικό site του σταθμού skyrodos.gr, δεν περιλαμβάνονται από μηνός, στον κατάλογο αποστολής των δελτίων Τύπου που το πολυπρόσωπο γραφείο τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  καθημερινά εκδίδουν.

 1,282 total views,  4 views today