Επιτέλους αποφασίστηκαν παρεμβάσεις με roundabout στην πόλη της Ρόδου

1199

«Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την κατασκευή κυκλικών κόμβων στην πόλη της Ρόδου», αποφάσισε να εκπονήσει ο δήμος της Ρόδου με απόφαση που δημοσιοποιήθηκε από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Υποδομών Τηλέμαχο Καμπούρη.

Η μελέτη είναι για μια σειρά παρεμβάσεων στην πόλη, όπου το πρόβλημα διογκώνεται συνεχώς.

Τέτοιες παρεμβάσεις είναι απαιτητές πλέον και σε άλλους κόμβους όπως στο Αραπάκι, στον Αγιο Φραγκίσκο, στο Ροδίνι και αλλού.

Η απόφαση για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης κατασκευής των κυκλικών κόμβων αναφέρει:

Α. Την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» (CPV: 71320000-7) στον οικονομικό φορέα «Μιχαλάκης Κωνσταντίνος», με Αρ. Μητρώου Μελετητή: 10806, Α.Φ.Μ. 020405589 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Δ/νση: Βυζαντίου – Κρεμαστή Ρόδου ΤΚ 85104 και στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 6945617877, email: pimichalakis@gmail.com.

Β. Η ανάθεση αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, για τον επανασχεδιασμό των διασταυρώσεων με τη χρήση κυκλικών κόμβων στην περιοχή του κοιμητηρίου του Αγίου Δημητρίου, της πλατείας Φώκιαλη, της περιοχής Ψαροπούλας και της εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου στο Ροδίνι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης.

Γ. Η διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης, εκτιμάται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του δήμου Ρόδου και του Αναδόχου, χωρίς να προσμετρούνται σε αυτήν οι χρόνοι αναρτήσεων, εγκρίσεων, ελέγχου.

Δ. Η συνολική συμβατική αξία της ανάθεσης είναι 29.285,68 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 36.314,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), σύμφωνα με την οικονομική προσφορά (με έκπτωση 1%) του οικονομικού φορέα «Μιχαλάκης Κωνσταντίνος».

Ε. Για την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπόνηση της μελέτης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4782/2021 και ισχύουν»